top of page
AdobeStock_368340921.jpeg

Avløp

Avløpsrensing

Til tross for at målsetningen er den samme, så er hvert eneste avløpsrenseanlegg helt unikt. Grunnen til dette er at anleggets prosess, design og utstyr må tilpasses forbrukerne som er tilkoblet anlegget. Her vil det være store variasjoner i form av hvilken kapasitet anlegget må tåle, industrielle aktører som må hensyntas og ulike reguleringer og offentlige krav for utslipp til resipienten.

Våre leverandører har over mange år omfavnet oppgaven ved å alltid forbedre utstyr og prosesser for å kunne overvåke avløpsvannet på en best mulig måte, slik at brukerne har de beste forutsetninger for å rense avløpsvannet. Dette inkluderer fjerning av næringsstoffer, luftingskontroll, nitrifikasjon / denitrifikasjon, slamavvanning og andre behov som brukeren har. Vårt utstyr benyttes i tilknytting til både ledningsnett, primær, sekundær eller tertiær behandling av avløpsvann, men også til å håndtere behandling av slam (faste stoffer) fra renseprosessen. Vårt utstyr sørger for at du kan automatisere prosesser, rense mer for mindre, samtidig som du har full kontroll på at rensekrav blir overholdt.

Fysisk rensing

Den første fasen av avløpsrenseprosessen er fysisk rensing. Denne prosessen innebærer å fjerne grove partikler og materiale fra avløpsvannet ved hjelp av mekaniske metoder. Dette kan inkludere bruk av rister, sandfang og avløpspumper. Formålet med fysisk rensing er å redusere mengden faste stoffer og fett i avløpsvannet, og for å beskytte videre behandlingssystemer mot skade.

Kjemisk rensing

Den første fasen av avløpsrenseprosessen er fysisk rensing. Denne prosessen innebærer å fjerne grove partikler og materiale fra avløpsvannet ved hjelp av mekaniske metoder. Dette kan inkludere bruk av rister, sandfang og avløpspumper. Formålet med fysisk rensing er å redusere mengden faste stoffer og fett i avløpsvannet, og for å beskytte videre behandlingssystemer mot skade.

Biologisk rensing

Biologisk rensing er det mest avanserte trinnet i avløpsrenseprosessen, og det er her det meste av forurensningene fjernes fra avløpsvannet. Biologisk rensing bruker mikroorganismer som bryter ned organisk materiale og nitrogenforbindelser i vannet. Prosessen skjer i store bassenger som kalles biologiske filter eller aktive slamprosesser, og krever at avløpsvannet holdes i bevegelse for å gi de mikrobielle organismene tilgang til næringsstoffene de trenger for å bryte ned forurensningene.

Måleinstrumenter for vannanalyse

På et avløpsrenseanlegg brukes ulike måleinstrumenter for å overvåke og kontrollere prosessen. Noen av de vanligste måleinstrumentene inkluderer pH-målere, oksygenmålere og turbiditetsmålere.

pH-målere brukes for å måle surhetsgraden i vannet. En nøyaktig pH-verdi er viktig for at mikroorganismene i biologisk rensing skal kunne trives og effektivt bryte ned organisk materiale.

Oksygenmålere brukes for å måle oksygennivåene i vannet. Dette er viktig for å kontrollere at biologisk rensing fungerer som det skal, ettersom mikroorganismene som brukes i denne prosessen krever oksygen for å bryte ned forurensninger.

Turbiditetsmålere brukes for å måle mengden av partikler og suspendede stoffer i avløpsvannet. Dette er viktig for å overvåke og kontrollere effektiviteten av både fysisk og kjemisk rensing, samt for å sikre at renset vann som slippes ut i naturen, møter de nødvendige kvalitetsstandardene.

I tillegg til disse måleinstrumentene, kan det også være behov for andre instrumenter og tester, avhengig av spesifikke krav og behov på anlegget. Overvåking og kontroll av avløpsrenseprosessen er en viktig oppgave, både for å opprettholde høy kvalitet på det rensete avløpsvannet og for å beskytte miljøet.

I Norge er det strenge krav til avløpsrenseprosessen, og myndighetene gjennomfører jevnlige inspeksjoner og kontroller for å sikre at avløpsrenseanlegg opererer i tråd med gjeldende regelverk og standarder.

Gjennom ledningsnettet flyttes avløpsvann fra boligbygg, næringsbygg og industriområder til det kommunale avløpsrenseanlegget hvor vannet renses og slippes ut igjen.

bottom of page