top of page

På kurs arrangert av Norsk Vann deler Aqua Optic ekspertise om måleinstrumenter for vannkvalitet

Aqua Optic AS, representert ved salgssjef Rune Heggelund, holdt et informativt innlegg om måleinstrumenter for vannkvalitet på et nylig kurs arrangert av Norsk Vann. Kurset, som samlet driftsoperatører fra flere kommuner i Norge, fokuserte denne gangen på transportanlegg innen vann- og avløpsbransjen. Dette håper vi bidro til å styrke kunnskapen og kompetansen til deltakerne, samtidig som det gav Aqua Optic AS verdifull innsikt i utfordringene våre kunder møter i hverdagen.


Aqua Optic - på kurs hos Norsk Vann


Rune Heggelund holder innlegg på kurs hos Norsk Vann

Aqua Optic AS har begynt å få fotfeste som en av de ledende aktørene innen vannkvalitet, og beviser dette gjennom å få tillit til å delta med innlegg på kurs i regi av Norsk Vann. Rune Heggelund, som er svært godt kjent i bransjen, holdt et engasjerende innlegg om måleinstrumenter for vannkvalitet, med hovedfokus på instrumentering fra Hach. Turbiditet og tørrstoff, pH, oksygen, klormåling, ledningsevne, ortofosfat og vannprøvetaking var blant det som ble diskutert.


Norsk Vann: Rent vann - vår fremtid

Norsk Vann spiller en sentral rolle i vann- og avløpsbransjen i Norge. Som en interesseorganisasjon representerer de vannverk, avløpsrenseanlegg og andre relaterte aktører. Organisasjonens hovedmål er å sikre trygg og bærekraftig vannforsyning og avløpshåndtering over hele landet. Norsk Vann jobber aktivt med å tilby opplæring og kompetanseutvikling til ansatte i bransjen for å sikre at de har de nødvendige ferdighetene og kunnskapene for å utføre arbeidsoppgaver på en kvalitets- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte.


Driftsoperatørkurs for VA Transportanlegg

Kurset som Rune Heggelund deltok på, hadde som mål å styrke driftsoperatørenes evne til å utføre ulike arbeidsoppgaver knyttet til VA-transportsystemer. Gjennom en kombinasjon av praktiske øvelser, oppgaver og erfaringsdeling, fikk deltakerne n helhetlig forståelse av temaet. Kurset ble gjennomført som en engasjerende og spennende læringsprosess, der deltakerne kunne relatere stoffet til sin egen arbeidssituasjon.


Rune Heggelund

Rune Heggelund fra Aqua Optic AS forteller at det er svært verdifullt å få anledning til å delta med innlegg på slike samlinger. Det gir oss en unik mulighet til å dele vår ekspertise og informasjon om avanserte måleinstrumenter med operatører som jobber direkte med vann- og avløpsinfrastruktur. Å kunne informere og veilede driftsoperatørene om de nyeste teknologiene og metoder for måling av vannkvalitet, som Hach-instrumenteringen, håper vi bidrar til at operatørene kan ta riktige og gode beslutninger i sitt daglige arbeid, avslutter Heggelund.


Viktig kobling mellom ulike aktører i bransjen

Et samarbeid med en aktør som Norsk Vann er et eksempel på den viktige koblingen mellom operatører, leverandører og interesseorganisasjoner i vann- og avløpsbransjen. Gjennom slike samlinger og kurs legges grunnlaget for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling som bidrar til kontinuerlig forbedring og innovasjon innen sektoren, forteller daglig leder i Aqua Optic, Martin Enoksen.


Martin Enoksen - Aqua Optic

For Aqua Optic er det ikke bare et mål å levere kvalitetsprodukter, men også å være en støttespiller og en ressurs for våre kunder. Gjennom å delta på kurs som dette, får vi en dypere forståelse av de daglige utfordringene som driftsoperatørene møter. Denne innsikten gjør det mulig for Aqua Optic å bidra aktivt til å løse problemer og utfordringer, og dermed være en bidragsyter til å styrke både kvalitet og effektivitet i vann- og avløpssektoren.


I en bransje der vannkvalitet og bærekraft er av avgjørende betydning, spiller slike kursarrangementer en viktig rolle for å fremme kunnskap, kompetanse og samarbeid. Gjennom å få delta med innlegg på kurs i regi av Norsk Vann, håper vi å kunne bidra til å styrke bransjen som helhet og bidra til et bedre og mer effektivt håndtering av drikkevann og avløpsvann.

Måleinstrumenter fra Hach for måling av vannkvalitet

Kontakt oss på:

Telefon: +47 46 66 11 00

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page