top of page

Nitrogenfjerning ved avløpsrenseanlegg - Hvordan kartlegge status i forkant?

Avløpsrensing får ofte oss til å tenke på synlige urenheter, men det er de usynlige faktorene som kan påvirke vannkildene våre mest. Nitrogenfjerning fra avløpsvann har raskt blitt et brennende tema, med pågående regelendringer som kaster lys på dette i Norge. La oss se litt nærmere på hvorfor nitrogen er så betydningsfullt, hvilke endringer som pågår, hvorfor det kan påvirke både helse og miljøet rundt oss, og hvordan du kan starte kartleggingen i ditt avløpsrenseanlegg.


Aqua Optic - DR3900 og LCK kyvettetest - nitrogenfjerning


Hva er nitrogenfjerning?

Nitrogenfjerning refererer til prosessen med å redusere mengden nitrogenforbindelser i avløpsvann før det slippes ut i naturlige vannkilder som elver, innsjøer eller hav. De vanligste nitrogenforbindelsene i avløpsvann er ammonium (NH4+), nitrat (NO3-) og nitritt (NO2-). Disse forbindelsene kan ha potensielt skadelige effekter på vannmiljøet når de overskrider visse konsentrasjoner.


Hvorfor er nitrogenfjerning viktig?

Nitrogenforbindelser, spesielt ammonium og nitrat, fungerer som næringsstoffer for alger og annet planteliv som lever i vann. Når det er overskudd av disse næringsstoffene i vannet, kan det føre til en prosess kjent som eutrofiering. Eutrofiering skjer når alger blomstrer overdrevet på grunn av høy tilgang til næringsstoffer. Når disse algene dør og brytes ned, bruker nedbrytningsprosessene opp mye av oksygenet i vannet. Dette kan føre til oksygenmangel, noe som negativt påvirker fisk og andre akvatiske organismer. I tillegg kan nitrogenforbindelser også forårsake helseproblemer hos mennesker når de inntas gjennom forurenset drikkevann eller mat som har blitt dyrket i forurenset jord.


Nye bestemmelser for nitrogenfjerning – hvem gjelder de for?

De nye bestemmelsene om nitrogenfjerning ved avløpsrenseanlegg som for tiden rulles ut gjelder for ulike aktører i Norge. Dette inkluderer kommunale avløpsrenseanlegg, industrielle virksomheter og andre enheter som genererer avløpsvann med høy nitrogenkonsentrasjon. Kommunale avløpsrenseanlegg må implementere effektive nitrogenfjerningsmetoder for å overholde de fastsatte grenseverdiene. Andre industrielle virksomheter som opererer innen kjemisk produksjon, matforedling og andre prosesser som genererer høye nivåer av nitrogenforbindelser, må også tilpasse seg de nye reguleringene.


Oslofjorden

Nitrogenfjerning har særlig høy relevans for kommunale avløpsrenseanlegg hvor avløpsvannet til slutt renner ut i Oslofjorden. Oslofjorden er en av Norges mest sårbare marine områder, og beskyttelsen av fjordens økosystemer er av svært stor betydning. For å redusere nitrogenforurensning og bevare vannkvaliteten i Oslofjorden, har det blitt innført svært strenge bestemmelser som pålegger avløpsrenseanlegg å oppfylle visse krav til reduksjon av nitrogenforbindelser.


De nye bestemmelsene for nitrogenfjerning er på «trappene» og markerer begynnelsen på en overgangsperiode der avløpsrenseanlegg gradvis skal tilpasse seg nye krav. Dette gir anleggene tid til å oppgradere eller implementere nødvendige teknologier og metoder for å sikre at deres utslipp av nitrogenforbindelser overholder de fastsatte grenseverdiene.


Grenseverdier for utslipp og konsekvenser ved manglende overholdelse

De fastsatte grenseverdiene for utslipp av nitrogenforbindelser varierer avhengig av anleggets størrelse, kapasitet og beliggenhet. Resipientens sårbarhet er styrende for hvilke krav som gjelder. Utslipp til elver, innsjøer og fjorder er strengere enn utslipp til havområder langs for eksempel Norges vestlige kystlinje, hvor havet sørger for god utblanding av utslipp.

Manglende overholdelse av nye bestemmelser rundt nitrogenfjerning kan resulterer i alvorlige konsekvenser for avløpsrenseanlegg. Dette kan inkludere økonomiske sanksjoner, juridiske tiltak og omdømmetap. Viktigst av alt kan manglende overholdelse av grenseverdiene for utslipp påvirke helsen til økosystemet i blant annet Oslofjorden og i regionen for øvrig.

Utløp fra avløpsrenseanlegg

Hva må kartlegges på forhånd av nitrogenfjerning ved avløpsrenseanlegg?

Når et avløpsrenseanlegg forbereder seg på å implementere en nitrogenfjerningsprosess, er måling av nitrogenkonsentrasjoner i avløpsvannet et avgjørende første skritt. Slike undersøkelser gir uvurderlig innsikt i anleggets nåværende tilstand og gir et klart bilde av hvilke utfordringer som må takles for en vellykket fremtidig nitrogenfjerningsprosess.

Hvorfor måle nitrogenkonsentrasjoner?

Nitrogen, i form av ammonium, nitrat og nitritt, er hovedfokus når det gjelder nitrogenfjerning. Måling av disse nitrogenforbindelsene gir en nøyaktig oversikt over nivåene av forurensning i avløpsvannet. Dette er avgjørende for å vurdere omfanget av nitrogenfjerning som er nødvendig for å oppfylle reguleringene og sikre bærekraftig forvaltning av renseprosessen.


Hvordan utføres målingene?

Måling av nitrogenkonsentrasjoner utføres ved hjelp av presise laboratoriemetoder. Disse metodene inkluderer:


Ammonium (NH4+): Bestemmes vanligvis ved bruk av fargeskiftende reagenser. Fargen endres proporsjonalt med konsentrasjonen av ammonium, og måles ved spektrofotometri.

Nitrat (NO3-) og Nitritt (NO2-): Måling av disse forbindelsene involverer ofte kjemiske reaksjoner som konverterer nitrat eller nitritt til en farget forbindelse. Her endres også fargen proporsjonalt med konsentrasjonen, og måles ved spektrofotometri.

DR3900 spektrofotometer og LCK kyvettetester

Presise målinger med Hach DR3900 Spektrofotometer

Måling av ammonium, nitrat og nitritt i avløpsvann trenger ikke være en komplisert prosess. Med Hach DR3900 spektrofotometer får du tilgang til en pålitelig løsning som kombinerer avansert teknologi med et enkelt brukergrensesnitt.

Intuitivt grensesnitt for presise resultater

Hach DR3900 spektrofotometer er designet med brukervennlighet i tankene. Det intuitive grensesnittet veileder deg gjennom trinnene i måleprosessen, fra forberedelse til analyse. Dette sikrer at selv de som ikke er eksperter innen kjemisk analyse kan utføre nøyaktige målinger av ammonium, nitrat, nitritt og over 200 andre relevante parameter.


Hach LCK kyvettetester: Enkelt og nøyaktig

Ved bruk av Hach DR3900 spektrofotometer er LCK kyvettetester en svært god hjelper. Disse testene er utviklet for å være enkle å bruke, samtidig som de gir nøyaktige resultater. Alt du trenger å gjøre er å tilsette prøven i kyvetten, følge trinnene på skjermen, og la spektrofotometeret gjøre resten av jobben. Resultatene blir vist på skjermen, klare for tolkning. Deretter kan måleresultater og måleserier overføres til PC, slik at disse kan benyttes som dokumentasjon og videre bearbeidelse.Kontakt oss på:

Telefon: +47 46 66 11 00Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page