top of page
AdobeStock_225077328.jpeg

Tørrstoff

Tørrstoff - hva er det?​

Tørrstoff i vann refererer til mengden av faste stoffer i en vannprøve etter at alt vann er fjernet. Dette kan inkludere alt fra mineraler og næringsstoffer til forurensning og avfall. Måling av tørrstoff i vann er en viktig del av vannkvalitetsanalyse, da det kan gi verdifull informasjon om forurensningsnivåer og næringsinnhold. Tørrstoff er et viktig parameter ved avløpsrenseanlegg, som kan ha høye nivåer av tørrstoff i avløpsvannet. Ved å måle tørrstoffnivået i vannet, kan man identifisere områder som trenger forbedring og iverksette tiltak for å forbedre vannkvaliteten. Tørrstoffmåling er også en avgjørende faktor i slambehandlingsprosessen.

Tørrstoffmåling i avløpsrenseanlegg

Måling av faste stoffer i avløpsvann er en viktig del av optimaliseringen av avløpsrenseprosessen. Som tidligere nevnt refererer tørrstoffet til de faste stoffene som finnes i avløpsvannet, og måling av tørrstoff gir verdifull informasjon om avløpsrenseprosessen og hvor effektiv den er.

Det finnes flere metoder for å måle tørrstoff i et avløpsrenseanlegg, inkludert gravimetriske metoder og turbiditetsmetoder. Gravimetriske metoder for måling av tørrstoff er svært nøyaktige og pålitelige, og innebærer at man tørker og veier avløpsprøver for å bestemme tørrstoffinnholdet. Turbiditetsmåling kan også brukes som en indikator på tørrstoffkonsentrasjonen i avløpsvann, hvorpå denne metoden måler tetthet av partiklene i vannet og ved hjelp av en kalibreringskurve estimerer tørrstoffinnholdet.

 

Instrumentering for måling av tørrstoff

Riktig instrumentering for måling av tørrstoff er avgjørende for å overvåke og optimalisere avløpsrenseprosessen. Instrumentene må være pålitelige, nøyaktige og robuste nok til å håndtere utfordringene ved avløpsprosessen, som korrosive eller aggressive stoffer i avløpsvannet. Online instrumenter anses ofte for å være den mest praktiske og nøyaktige metoden for måling av tørrstoff i avløpsrenseanlegg. De gir sanntidsdata som kan brukes til å justere og optimalisere avløpsrenseprosessen for å oppnå bedre renseeffekt.

I tillegg til å sikre at avløpsvannet som slippes ut i naturen er rent og trygt, kan måling av tørrstoff i avløpsrenseanlegg også hjelpe med å overholde regulatoriske krav og redusere kostnader tilknyttet avløpsrensing. Ved å optimalisere avløpsrenseprosessen, kan man redusere bruken av kjemikalier og energi som brukes i renseprosessen.

Solitax - Måling av tørrstoff i slambehandlingsprosessen

Måling av tørrstoff i slammet er et viktig parameter i slambehandlingsprosessen, og optiske målere montert på rør er en svært effektiv måte for å overvåke tørrstoffnivået i slammet i sanntid. Hos oss kan du finne optiske målere fra den anerkjente leverandøren Hach, av typen Solitax. Disse målerne gir nøyaktige og pålitelige avlesninger av tørrstoffinnholdet i slammet, og kan brukes til å optimalisere slambehandlingsprosessen og redusere kostnader.

Solitax-målerne fungerer ved å sende ut en lysstråle gjennom røret der slammet strømmer, og måler hvor mye lys som blir absorbert eller spredt av partikler i slammet. Basert på denne målingen kan tørrstoffinnholdet i slammet beregnes. Solitax-målerne er enkle å installere og vedlikeholde, og kan leveres med flere ulike innfestninger og armaturer.

En av fordelene Solitax-målerne er at de kan gi umiddelbar tilbakemelding som kan brukes til å justere slambehandlingsprosessen i sanntid. Dette kan bidra til å optimalisere prosessen og sikre at slammet blir behandlet effektivt og økonomisk.

Optiske tørrstoffmålere for overvåkning av vannkvalitet i landbaserte RAS-anlegg

I landbasert fiskeoppdrett, spesielt i resirkuleringsanlegg (RAS-anlegg), er det avgjørende å overvåke tørrstoffinnholdet i vannet for å sikre optimal vekst og god fiskehelse. Tradisjonelt har tørrstoffmåling av vann blitt utført ved å ta vannprøver og analysere dem på laboratoriet. Denne metoden kan være tidkrevende og kostbar, og den gir ikke sanntidsdata. Den mest effektive metoden for tørrstoffmåling av vann i RAS-anlegg er ved bruk av optiske målere.

Optiske tørrstoffmålere, som for eksempel Hach Solitax-måleren, kan brukes til å måle tørrstoffinnholdet i vannet i sanntid. Disse målerne gir nøyaktige avlesninger av tørrstoffinnholdet ved å måle hvor mye lys som blir absorbert eller spredt av partikler i vannet.

Ved å bruke optiske tørrstoffmålere kan oppdrettere overvåke tørrstoffinnholdet i vannet og justere vannbehandlingspraksisene i sanntid for å opprettholde optimal vekst og helse hos fisken. Optiske tørrstoffmålere kan også bidra til å redusere risikoen for vannkvalitetsproblemer som kan føre til sykdom eller dødelighet blant fisken i RAS-anlegg.

En stor fordel med Hach Solitax-måleren er at den krever minimalt med vedlikehold. Måleren leveres med automatisk rengjøring i form av en vinduspusser, og krever normalt ingen kalibrering. Dette reduserer både tidsbruk og kostnader tilknyttet vedlikehold, og sikrer at måleren har en høy oppetid med nøyaktige måleresultater.

bottom of page