top of page
AdobeStock_225077328.jpeg

Ledningsevne

Ledningsevne - hva er det?​

Ledningsevne er et viktig parameter som benyttes i flere ulike vannbehandlingsprosesser. Ledningsevnen er et mål på vannets evne til å lede elektrisk strøm, og den avhenger av mengden oppløste ioner i vannet.

Hvorfor måler man ledningsevne i ulike vannbehandlingsprosesser?

Ledningsevnen brukes som en indikator på vannkvalitet og kan gi informasjon om vannets ioneinnhold, som kan være avgjørende for vannets egnethet for ulike formål. I drikkevannsbehandling brukes ledningsevnemålinger for å overvåke og justere prosesser som fjerner forurensninger og konsentrasjoner av ioner som kan være skadelige for mennesker. I avløpsvannsbehandling kan ledningsevnemålinger brukes til å overvåke og optimalisere prosesser som fjerner organisk materiale og nitrogenforbindelser fra avløpsvann. I landbasert fiskeoppdrett brukes ledningsevne ofte som en referansemåling for å bestemme vannets salinitet (saltinnhold), noe som gjør at oppdretterne kan kontrollere og justere saltinnholdet.

 

Hvordan måler man ledningsevne?

Ledningsevne måles ved å bruke en ledningsevnemåler som sender en elektrisk ladning gjennom vannet og måler hvor mye strøm som ledes. Jo flere oppløste ioner i vannet, jo høyere vil ledningsevnen være. Ledningsevnemålere kan være av forskjellige typer, fra enkle håndholdte enheter til avanserte instrumenter som kan overvåke ledningsevnen kontinuerlig i sanntid.

I drikkevannsbehandling brukes ofte automatiske ledningsevnemålere som en del av vannkvalitetskontrollen. I avløpsrenseanlegg brukes ledningsevnemålinger i forbindelse med overvåkning av biologiske prosesser og fjerning av nitrogen og fosforforbindelser. I landbasert fiskeoppdrett brukes ledningsevnemålinger til å overvåke vannkvaliteten og optimalisere vannbehandlingsprosessen for å sikre god fiskehelse og vekst, i tillegg til at den benyttes som en referansemåling for å bestemme vannets saltinnhold.

bottom of page