top of page

Tre viktige online vannanalyseparameter for drikkevannsbehandling

Oppdatert: 2. mai 2023

Vann er en av de viktigste ressursene vi har, og det er avgjørende at det behandles riktig før det konsumeres. Drikkevannsbehandling er en prosess som sikrer at vannet som forbrukes er trygt og helsemessig forsvarlig. En viktig del av denne prosessen er å overvåke vannkvaliteten ved å måle noen parameter online, eller i sanntid. La oss se nærmere på tre veldig vanlige vannanalyseparameter som ofte måles ved norske drikkevannbehandlingsanlegg.
Online måling av pH i drikkevann

pH-verdien er et mål på surhetsgraden i vannet, og det er viktig å opprettholde en stabil pH-verdi ved drikkevannet. Dette fordi pH-verdien blant annet kan påvirke smak og lukt, og et ustabilt pH-nivå kan også påvirke ledningsnettet og annet utstyr i drikkevannssystemet. Ifølge Drikkevannsforskriften skal pH-verdien i drikkevannet være mellom 6,5 og 9,5, men det anbefales en pH-verdi på mellom 7,5 og 8,5.

pH-elektroder er et eksempel på en online sensor som kan brukes til å måle pH-verdien i drikkevannet. Ved å bruke en pH-elektrode, kan man overvåke pH-verdien i sanntid og justere doseringen av kjemikalier som brukes til å regulere pH-nivået. pH-måling kan bidra til å automatisere doseringen av koagulanter og flokkulanter. Disse kjemikaliene brukes for å fjerne partikler og uønskede stoffer fra vannet ved å danne større partikler som kan fjernes ved sedimentering eller filtrering. Doseringen av disse kjemikaliene er avhengig av pH-verdien i vannet, og ved å måle pH i sanntid kan man automatiske justere doseringen for å opprettholde en optimal pH-verdi.Automatisering ved å måle Turbiditet online

Turbiditet er et mål på hvor mye partikler som finnes i vannet, og kan påvirke smak, lukt og utseende på drikkevannet. En høy turbiditet kan også redusere effektiviteten til desinfeksjonsprosessen. Ifølge Drikkevannsforskriften er det fra Mattilsynet anbefalt at turbiditeten ut fra et anlegg som benytter overflatevann ikke skal overstige 1 NTU.

Online måling av turbiditet kan være et viktig parameter for å automatisere prosessen ved drikkevannsbehandling. Turbiditetsmålere kan benyttes til å overvåke renseprosessen og optimalisere spylingen av filter. Ved å måle turbiditeten på vannet i filtrene kan man kontrollere effektiviteten av filtreringen og identifisere når det er på tide å spyle filtrene. Optimalisering av filterspylingen er spesielt viktig for å redusere vannforbruket og energiforbruket i prosessen. Ved å bruke turbiditetsmålere til å overvåke når det er på tide å rense filteret, kan man redusere behovet for rutinemessige og unødvendige filterrengjøringer. Dette kan redusere både vannforbruket og energiforbruket, og dermed også redusere miljøbelastningen.Mål klor i sanntid

Klor brukes ofte som et desinfeksjonsmiddel i drikkevannsbehandling for å drepe skadelige bakterier og virus. Det er viktig å måle klor-nivået i drikkevannet for å sikre at det er tilstrekkelig desinfisert, men samtidig ikke inneholder for mye klor. Ved klorering bør mengden restklor være over 0,05 mg/l etter en definert kontakttid. Hvis klorering derimot er eneste hygieniske barriere bør dosen økes, men likevel ikke overskride 5 mg/l.

Ved å bruke online klormålere til å overvåke klor-konsentrasjonen i sanntid kan man justere doseringen av klor og sikre at vannet alltid har tilstrekkelig klor-konsentrasjon. Dette kan også redusere behovet for manuell overvåking og justering av klordoseringen, som kan være både tidkrevende og kostbart. Sanntidsmåling av klor kan også bidra til å redusere risikoen for overdosering av klor og dermed også redusere miljøbelastningen.

Ved å bruke online klormålere til å overvåke vannet i sanntid, kan man også oppdage eventuelle avvik eller problemer i klordoseringen og gjøre umiddelbare tiltak for å korrigere situasjonen. Dette kan bidra til å sikre en stabil og pålitelig klordosering, og dermed også sikre at drikkevannet alltid er trygt og helsemessig forsvarlig.Oppsummert

Drikkevannsbehandling er en viktig prosess som sikrer at vannet vi drikker er trygt og helsemessig forsvarlig. For å oppnå dette er det viktig å måle enkelte parameter i sanntid. Turbiditet, pH og Klor er noen av de vanligste parameterne som bør måles online, men det kan også være relevant med sanntidsmåling av parameter som for eksempel konduktivitet og fargetall. I tillegg er det en rekke andre parameter som Drikkevannsforskriften og Mattilsynet pålegger vannbehandlingsanleggene å analysere ved godkjente laboratorier. Miljø og bærekraft bør også være en viktig del av vannbehandlingsprosessen, og det er flere måter å øke bærekraften på, for eksempel ved å redusere bruken av kjemikalier ved å optimalisere og automatisere prosessen.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page