top of page
125ed5_e2ee782eccd040a49e04ece94f3793d3~mv2.jpeg

Oksygen i fiskeoppdrett

Oksygen er en av de viktigste ingrediensene for nesten alt liv. Oksygen tilføres vann på flere ulike måter, men forbrukes også. Vi skal nå se på hvilke prosesser som forbruker mest oksygen innen fiskeoppdrett.

Hva forbruker oksygen?

I et oppdrettsanlegg er det fiskens pusting som forbruker mest oksygen. Dette gjelder både for merdanlegg i sjøen, men også i landbaserte anlegg som f.eks. RAS-anlegg (resirkuleringsanlegg). Fisken forbruker mer oksygen pr. kilo fisk i ung alder enn når fisken blir større. Fiskens aktivitetsnivå er en avgjørende faktor rundt hvor mye oksygen som forbrukes. Under foring vil aktiviteten være høyere, noe som betyr at oksygenforbruket øker betraktelig.

Oksygen i vann måles som mengden oksygen per liter vann (mg/l) og metningsprosent. Ved 100% oksygenmetning i vannet, så vil vannet inneholde en gitt mengde oksygen (målt i mg/l) som vannet klarer å holde på ved en bestemt temperatur ved 1 atmosfærisk trykk. Dersom vannet er overmetter (over 100% metning) vil det skapes likevekt i oksygennivået ved at overskytende oksygen siver ut av vannet.

Undermettet vann: En metningsprosent på under 100% defineres som undermettet vann. Dette er ofte tilfelle i fiskekar (smoltanlegg) og oppdrettsnøter, da fisken forbruker oksygen.

Overmettet vann: Ved metningsprosent over 100% defineres vannet som overmettet. Dette kan oppstå ved at man tilsetter mer rent oksygen i vannet enn nødvendig, noe som kan skje dersom man i perioder med høy algeoppblomstring tilsetter oksygen.

Oksygennivå: Den optimale oksygenmetningen bør ligge et sted mellom 95-100%. Ved transport av levende fisk (eks. i brønnbåt) ønsker man å sørge for at metningsgraden ligger på 80-100%. Ofte er nedre grenseverdi for når nødoksygen skal utløses satt til 65%.

Dødelighet: Art og vannmiljø er avgjørende faktorer for fiskedødelighet. For laksefisk er dødeligheten ved ca. 2-3 mg/l. Fisk som dør av manglende oksygen kjennetegnes ved at den går høyt i vannet, puster raskere og gaper mye. Utspilt munn og gjellelokk er vanlige symptomer på at fisken har hatt mangel på oksygen. Oksygenmåling i sanntid og alarmer er viktig, slik at man kan fatte tiltak for å sikre tilstrekkelig oksygen. Dette kan for eksempel være ved tilførsel av oksygen eller ved å avslutte foring.

bottom of page