top of page

Måleinstrumenter for vannkvalitet i RAS-anlegg: Oksygen, pH, ledningsevne, ORP/Redox og turbiditet

I et RAS-anlegg er måling av vannkvalitet av høyeste betydning, både for å opprettholde et optimalt miljø for fisken, men også for å sikre effektiv drift. Gjennom dette innlegget lærer du litt om noen av de viktigste parameterne som måles; oksygen, pH, ledningsevne, ORP/Redox og turbiditet, og hvorfor dette er viktig for fiskeoppdrett.Å opprettholde sunn og stabil vannkvalitet er av helt avgjørende betydning for vellykket fiskeoppdrett i RAS-anlegg. I de mest effektive anleggene blir inntil 99% av vannet resirkulert, og derfor er det nødvendig med pålitelige måleinstrumenter for å kontrollere og overvåke ulike parameter. Her er en oversikt over de viktigste parameterne som måles; oksygen, pH, ledningsevne, ORP/Redox og turbiditet.


Oksygen

Oksygeninnholdet i vannet er kritisk for fiskens overlevelse og trivsel. Lave oksygennivåer kan føre til hypoksi, noe som kan være skadelig eller til og med dødelig for fiskene. Måleinstrumenter som oksygenmålere brukes til å overvåke oksygennivåene i RAS-anlegget. Ved å måle oksygeninnholdet kan oppdretterne alltid sørge for tilstrekkelig oksygentilførsel til fiskene og forebygge eventuelle problemer. En pålitelig oksygenmåler kan i tillegg være svært kostnadseffektivt, da disse kan være med på å automatisere tilførselen av oksygen til vannet. Det er viktig å velge en oksygenmåler som ikke krever for hyppig vedlikehold. I et RAS-anlegg er det ofte svært mange målepunkter, så vask- og kalibreringsjobben blir ofte tidkrevende dersom målerne er av feil kvalitet.pH


pH-verdien indikerer hvor surt eller basisk vannet er. Fisk trives best i et nøytralt pH-miljø, og små endringer kan påvirke deres helse og vekst. Måling av pH-nivået er derfor viktig for å opprettholde en optimal miljøbalanse. pH-målere brukes til å overvåke pH-verdiene i RAS-anlegget, og eventuelle nødvendige justeringer kan gjøres for å opprettholde det ønskede pH-nivået. Valg av riktig pH-elektrode er viktig for å unngå unødvendig vask og kalibrering. Det finnes mange alternativer og kvaliteter på markedet, og med proteiner i vannet er det viktig å finne en elektrode som har høy toleranse mot dette. Ofte er det lurt å velge en elektrode som har en referanse med størst mulig overflate, slik at man unngår tetninger i porene. Det er også viktig å tenke på at elektroden skal være praktisk å vaske, sånn at vaskeprosessen ikke blir for tidkrevende.


Ledningsevne


Ledningsevnen i vannet er et mål på hvor godt vannet kan lede elektrisk strøm. I fiskeoppdrett benyttes dette måleparameteret til å bestemme Salinitet, altså saltinnholdet i vannet. For fiskeoppdretterne er det viktig å opprettholde et stabilt og riktig salinitetsnivå, da feil saltinnhold kan påvirke fiskens helse og vekst. For anadrom laksefisk tilsettes salt underveis i vekstperioden og klargjør fisken til å «vandre» ut i havet, så det er derfor helt avgjørende å ha god kontroll på mengden salt. Ledningsevne måles online og gir operatørene mulighet til å overvåke og justere nivåene løpende. Det finnes ulike typer ledningsevnemålere på markedet. Disse har ulike egenskaper, og valg av riktig sensor kan spare deg for mye vedlikeholdsarbeid. Vannet i et RAS-anlegg inneholder proteiner som kan føre til begroing på sensorene. Det kan derfor lønne seg å velge en induktiv ledningsevnemåler, da disse i mindre grad påvirkes av begroing.


ORP/Redox


Redox-potensialet eller oksidasjons-reduksjonspotensialet (ORP) er et mål på vannets evne til å utføre oksidasjons- eller reduksjonsreaksjoner. Dette parameteret er viktig for å overvåke tilstedeværelsen av oksidanter eller reduktanter i vannet, som for eksempel klor eller ammoniakk. For høye nivåer av oksidanter eller reduktanter kan være skadelig for fiskene. Måleinstrumenter som måler ORP/Redox benyttes til å overvåke og justere disse verdiene for å sikre optimal vannkvalitet.


Turbiditet


Turbiditet refererer til vannets klarhet og måler mengden suspenderte partikler eller sedimenter. Høye nivåer av turbiditet kan påvirke vannkvaliteten negativt ved å redusere lysgjennomtrengningen og påvirke fiskens helse og trivsel. Turbiditetmålere brukes til å overvåke og kontrollere turbiditetsnivået i RAS-anlegget, slik at eventuelt nødvendige tiltak kan iverksettes for å opprettholde en god vannkvalitet. Det finnes ulike turbiditetsmålere på markedet. I likhet med flere andre sensorer er det her viktig å tenke på driftsstabilitet og vedlikehold. I mange RAS-anlegg er det ofte utfordringer tilknyttet begroing på sensorer i form av en biofilm. Det finnes flere ulike rengjøringsmetoder, men det viser seg ofte at mekanisk rengjøring i form av en vinduspusser er mest effektiv.


Andre mer avanserte parameter


I tillegg til overnevnte parametere, er det også viktig å måle ammonium, nitrat og nitritt i RAS-anlegget. Disse parameterne er nøkkelindikatorer for vannkvaliteten og gir verdifull innsikt i nitrogenkretsløpet i anlegget.

Måling av ammoniumnivået er viktig da økende nivåer av ammonium kan være giftig for fisken. Nitrat og nitritt, derimot, er avledende produkter av nitrogennedbrytning og kan også være skadelige ved høye konsentrasjoner. Ved å overvåke disse parameterne regelmessig kan oppdrettere identifisere potensielle problemer knyttet til overbelastning av foring eller ineffektiv biologisk filtrering, og dermed iverksette tiltak for å opprettholde en sunn og balansert nitrogenkrets i RAS-anlegget.


Måling av ammonium, nitrat og nitritt gir oppdretterne verdifull innsikt i nitrogenkretsløpet og bidrar til å opprettholde en optimal vannkvalitet for fiskene i RAS-anlegget. Ved å inkludere disse parameterne i sanntidsmålingen, kan oppdrettere proaktivt håndtere eventuelle ubalanser og sikre en bærekraftig og sunn oppdrettspraksis.Måleinstrumenter for vannkvalitet til RAS-anlegg


Hvorfor er det viktig å måle disse parameterne?


Måling av vannkvalitetsparametere i RAS-anlegg er avgjørende av flere grunner. For det første sikrer det fiskens trivsel og helse. Ved å opprettholde optimale verdier for oksygen, pH, ledningsevne, ORP/Redox og turbiditet, kan oppdrette sørge for at fisken har et miljø som er egnet for deres fysiologi, overlevelse og trivsel.

For det andre bidrar nøyaktige målinger til å forhindre eller identifisere eventuelle problemer eller avvik i vannkvaliteten tidlig. Dette gjør det mulig for oppdrettere å iverksette tiltak raskt og effektivt for å løse problemene før de får negativ innvirkning på fiskens helse eller prosessen for øvrig.

Videre kan kontinuerlig overvåking av disse parameterne bidra til å optimalisere driftseffektiviteten i RAS-anlegget. Ved å ha nøyaktige data om vannkvaliteten kan oppdrettere finjustere og optimalisere prosessene for vannbehandling og resirkulering, noe som kan føre til bedre vekstvilkår, redusert risiko for sykdomsutbrudd og økt lønnsomhet.

Det å investere i pålitelige kvalitetsinstrumenter er avgjørende for nøyaktig overvåking av vannkvaliteten i RAS-anlegget. Velg derfor instrumenter som er egnet for dine spesifikke behov og sørg for at disse behandles på en forsvarlig måte. Med flere ulike leverandører av slikt utstyr på markedet er det viktig å være bevisst på livsløpskostnadene tilknyttet slike måleinstrumenter. Ofte har det vist seg at de rimeligste løsningene over tid koster oppdretterne mer enn de mer avanserte modellene. Det er derfor viktig og også medregne kostnadene for vask, vedlikehold og service når du velger hvilke instrumenter du skal benytte i anlegget.


Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon, nøl ikke med å kontakte oss. Vi er her for å hjelpe deg med dine vannkvalitetsbehov tilknyttet ditt RAS-anlegg.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page